Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

Jogszabályok

Közfoglalkoztatás 2015

2015. évben január-február hónapokban közel 160 ezer fő, március-június hónapok között több mint 200 ezer fő, míg július-december hónapok között több mint 250 ezer fő közfoglalkoztatásának finanszírozása lehetséges, amely nagyságrendileg 220 ezer fő éves, átlagos létszám foglalkoztatását jelenti napi 8 órás munkaidőben. 

A közfoglalkoztatás jogi háttere:
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
376/2014. (XII.31.) Korm rendelet a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 

A 2011. évi CVI. törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely
a) törvény által előírt állami feladat, vagy 
b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy 
c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy 
d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy 
e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. 

Közfoglalkoztató lehet:
a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, 
b) költségvetési szerv, 
c) egyház, 
d) közhasznú jogállású szervezet, 
e) civil szervezet, 
f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 
g) vízitársulat, 
h) erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében 
ha) az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátására, 
hb) a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára, 
hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására, 
hd) határjelek és környezetének karbantartására, 
he) tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására, 
hf) kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására, 
hg) az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására 
kerül sor, 
i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet, 
j) a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában. 

Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki
a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki tizenhatodik életévét nem töltötte be, valamint 
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény (2011. évi CXCI. törvény) szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. 


A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet módosításáról 

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában,
a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén (szakképzettség nélküli -a szek.-): 
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint, 
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint. 

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 79 155 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás. 

(3) Részmunkaidő esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén (érettségivel és szakmával -a szerk): 
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint, 
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint. 

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 101 480 forint/hó.” 

3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén (szakképzettség nélküli -a szek.-):
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 20 020 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4004 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén (érettségivel és szakmával -a szerk):
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 25 670 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 5134 forint. 

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén 
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 87 090 forint/hó, 
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 111 660 forint/hó.” 

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.” 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3a) és (4) bekezdése. 

6. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015. január 1-jétől 
– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 46 662 Ft. 

(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 23 862 Ft.” 

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök