Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. január 22., kedd

Aktív korúak ellátása, Foglakoztatást Helyttesítő Támogatás

Aktív korúak ellátása (más néven Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás, röviden: FHT) 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III.tv.33.§- 37/C § , valamint a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/200.(III.20) önkormányzati rendelet 7-8.§ , és a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet alapján nyújtott ellátás.

Az ellátás célja:
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg és, rendszeres szociális segélyt folyósít annak az aktív korú személynek, aki

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket ,vagy
vakok személyi járadékában részesül ,
fogyatékossági támogatásban részesül -továbbiakban egészségkárosodott, ill.
a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,vagy
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel-feltéve hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban , vagy gyermekgondozási díjban,terhességi-gyermekágyi segélyben,és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben a Gyvt.41.§(3).bek. alapján nem tudják biztosítani
a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire , egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel

foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósít annak az aktív korú személynek aki,

esetében a munkanélküli -járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék, folyósítási időtartama lejárt,vagy
akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejárát megelőzően szüntették meg , és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
akinek esetében az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék , a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka , az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folytatása, megszűnt, ill. az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt a Tny.52.§ (3) bekezdése szerinti okból , és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,

feltéve hogy saját maga, és családja megélhetése más módon nem biztosított , és keresőtevékenységet -ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát -nem folytat.

A család megélhetése abban az esetben nem biztosított , ha a családban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át ( jelenleg 25650 Ft) és vagyona nincs.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a .(jelenleg 22800 Ft.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra egy családban egy személy lehet jogosult.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár( a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összege, és az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 90 %-nak szorzata) összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, den nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói , egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át ( jelenleg 44.508 Ft) azzal hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg , a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának ( 44.508 Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak ( 22800 Ft) különbözetét. Rendszeres szociális segélyre egy családban egy személy lehet jogosult.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon
A kérelemhez csatolni kell:

a kérelmező családjában együtt élő személyek havi rendszeres jövedelméről, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolásait (munkabér, családi pótlék, tartásdíj , nyugdíj, Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása egyéb- vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás - rendszeres ellátásokról stb.)
nem havi rendszerességgel , ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét havi bontásban
kérelmező iskolai végzettségét igazoló bizonyítványait ill. azok másolatát. ösztöndíj igazolás
vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekre vonatkozóan ha a tankötelezett korhatárt már betöltötte a hallgatói jogviszony igazolást
egészségkárosodott személy kérelméhez szakhatósági állásfoglalás ill. szakvélemény az egészségkárosodás mértékéről

Aktív korúak ellátásának felülvizsgálata (avagy Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás éves felülvizsgálata) 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozik munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

Nincsenek megjegyzések: