Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2015. január 3., szombat

Közfoglalkoztatotti munkabérek 2015-ben

Tájékoztató az idei 2015. évi közfoglalkoztatotti munkabérek összegéről a Magyar Közlöny 189. száma nyomán, a bérek bruttó bérek (-a szerk)!


A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet módosításáról 

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában,
a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén(szakképzettség nélküli -a szek.-)
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint, 
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint. 

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 79 155 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás. 

(3) Részmunkaidő esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén (érettségivel és szakmával -a szerk): 
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint, 
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint. 

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 101 480 forint/hó.” 

3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén (szakképzettség nélküli -a szek.-):
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 20 020 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4004 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén (érettségivel és szakmával -a szerk):
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint, 
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 25 670 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 5134 forint. 

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén 
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 87 090 forint/hó, 
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 111 660 forint/hó.” 

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.” 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3a) és (4) bekezdése. 

6. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015. január 1-jétől 
– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 46 662 Ft. 

(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 23 862 Ft.” 

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Nincsenek megjegyzések: