Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. január 8., kedd

Foglalkoztatást helyettesítő Támogatás Összege 2013-ban

sakál- sokan kérdezték, hogy változik-e a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás Összege, vagy sem ebben az évben. Egyenlőre nem tudni pontosan, hogy a Kormány tovább csökkentené-e ezt az ellátási formát, azonban sikerült szerkesztőségünknek utána járnia a hatályos jogszabályi környezetben foglaltaknak, amely szerint 2013 januárjától így néz ki az ellátás:


Ha egy családban egy fő jogosult a rendszeres szociális segélyre és azt kapja, akkor a másik családtag ez miatt csak 21 800 Ft foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesíthető az alábbiak szerint:
Rendszeres Havi összege
szociális segély

(RSZS) 1993. évi
III. tv. (Szoc. tv.)
37.§ (1), (4) bek.
63/2006. (III.27.)
Korm. rend. 17/B. §
(2) bek.

Jogosult
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az
ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,
vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve,
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási
díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják
biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt
feltételeknek megfelel.

Havi összege

A rendszeres szociális segély havi összege a családi
jövedelemhatár összegének és a jogosult családja
havi összjövedelmének különbözete, de nem
haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (75.500,-Ft)
mindenkori kötelező legkisebb összege személyi
jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres
szociális segélyre jogosult családja tagjának
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres
szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének
különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege
megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozó arányszámok összegének és az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának
szorzatával.
Maximum összege: 44.508,- Ft
Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs
maximum összege 21.708,- Ft


Ha a családban nem veszik igénybe a rendszeres szociális segélyt, akkor egy fő részére az aktív korúak ellátásnak összege nem változik, marad 22 800 Ft.
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás
1993 évi. III. tv.(Szoc tv.)
35. §

Jogosult

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a
személy, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZSre
jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

Havi összege

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

Nincsenek megjegyzések: